Zásady ochrany osobních údajů

internetového obchodu PrimeFit.cz

1. Správce


Obchodní společnost Premium Advice s. r. o. se sídlem Račianska 88 B, 831 02  Bratislava – městská část Nové Město, Slovenská republika, IČO: 52 119 238, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 133664/B, je správcem při zpracování vašich osobních údajů v internetovém obchodě PrimeFit.cz (dále jen „správce“).

Správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).


2.
Povaha zpracovávaných osobních údajů


Správce zpracovává pouze všeobecné osobní údaje, a to v rozsahu potřebném ke splnění účelu zpracování, zejména však identifikační a kontaktní údaje (oslovení podle pohlaví, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo [pokud nám bylo poskytnuto], adresa pobytu, fakturační adresa , adresa doručení), historie předchozích objednávek, obsah zanechaných recenzí.

Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.


3. Následek neposkytnutí osobních údajů


Odmítnutím poskytnutí osobních údajů nedojde k jejich zpracování na určený účel a zároveň nebudou poskytnuty služby internetového obchodu PrimeFit.cz (dále jen „internetový obchod“). Požadavek na poskytnutí osobních údajů koresponduje s účelem jejich zpracování uvedeným v bodě 5.


4. Zpracování osobních údajů, které jsme nezískali přímo od vás


V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, které nám předala třetí osoba, která uskutečňuje nákup v internetovém obchodě vaším jménem nebo ve váš prospěch. V těchto případech zpracováváme pouze vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky.


5. Účely a právní základy zpracování osobních údajů


a)
 na právním základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) zpracováváme osobní údaje při následujících účelech:

 • registrace v internetovém obchodě (po dobu trvání vaší registrace v internetovém obchodě nebo do odvolání souhlasu),
 • newsletter, pokud nejste naším zákazníkem (do odvolání souhlasu, ne však déle než 5 let od udělení souhlasu),
 • e-mailové upozornění na dostupnost produktů (registrovaní zákazníci: do odvolání souhlasu, přičemž účinky odvolání souhlasu má i odstranění upozornění v zákaznickém účtu; neregistrovaní zákazníci: do odvolání souhlasu, ne však déle než 2 roky od udělení souhlasu).

b) na právním základě předsmluvních vztahů (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) zpracováváme osobní údaje při následujících účelech:

 • opuštěný košík (pouze u registrovaných zákazníků, a to po dobu 30 dnů od opuštění košíku).

c) na právním základě smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) zpracováváme osobní údaje při následujících účelech:

 • kupní smlouva na základě objednávky (po dobu 3 let od uskutečnění nákupu v internetovém obchodě nebo i déle, plynou-li lhůty pro uplatnění vašich práv vyplývajících z právních předpisů na úseku ochrany spotřebitelů; v takovém případě se osobní údaje pro tento účel zpracovávají ještě rok po uplynutí těchto lhůt).

d) na právním základě splnění zákonných povinností správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR) zpracováváme osobní údaje při následujících účelech:

 • vyřízení reklamace (po dobu 3 let od vyřízení reklamace),
 • archivace vzájemné komunikace, účetních dokladů a jiných dokumentů (po dobu zákonných archivačních lhůt; nejdéle však po dobu deseti let následujících po roce, ve kterém byly vyhotoveny dokumenty vymezené ve slovenském zákoně o účetnictví).

e) na právním základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) zpracováváme osobní údaje při následujících účelech:

 • newsletter, pokud jste naším zákazníkem (oprávněným zájmem je informování o novinkách, slevách a produktech věcně odpovídajících předchozím nákupům; doba zpracování je 3 roky od uskutečnění posledního nákupu),
 • historie předchozích objednávek, pokud jste registrovaným zákazníkem (oprávněným zájmem je uchovat pro zákazníka přehled o historii jeho nákupů; osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vaší registrace v internetovém obchodě),
 • zanechání recenzí produktů přímo na webové stránce internetového obchodu, pokud jste registrovaným zákazníkem (oprávněným zájmem je umožnit zákazníkovi vyslovit názor na zakoupené zboží, jakož i podpořit veřejnou informovanost o kvalitě prodávaných produktů a spokojenosti s nimi; osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vaší registrace v internetovém obchodě nebo do dobrovolného odstranění recenze prostřednictvím administrace recenzí ve vašem profilu),
 • technické údaje o návštěvě internetového obchodu, pokud jste registrovaným zákazníkem (oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti uživatelského profilu před neoprávněným přístupem třetí osoby; uchovávají se osobní údaje v rozsahu dat deseti posledních návštěv s IP adresou po dobu trvání registrace v internetovém obchodě),
 • vytváření anonymizovaných statistik (oprávněným zájmem je analýza výkonnosti internetového obchodu, abychom neustále zlepšovali kvalitu prodeje a souvisejících služeb),
 • vedení evidence spekulativních objednávek (oprávněným zájmem je předcházení vzniku majetkových škod na straně správce jako prodávajícího, které vznikly v důsledku jednání subjektu údajů jako kupujícího; spekulativní objednávkou je objednávka, při které neměl kupující úmysl převzít objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu, a přesto objednávku zadal a objednané zboží nepřevzal, v důsledku čehož vznikla správci škoda, zejména v podobě účelně vynaložených nákladů za zrealizovanou dopravu. O subjektu údajů, který zadal spekulativní objednávku, si správce vede záznam v rozsahu jím poskytnutých osobních údajů v objednávce, a to v trvání 1 roku od zadání objednávky. Účelem této evidence je v případě zadání další objednávky požadovat od kupujícího platbu předem, a to s cílem předcházet vzniku podobných škod týmž kupujícím na majetkových hodnotách správce.),
 • provozování stránky na sociální síti Facebook (oprávněným zájmem je komunikace se zákazníky a veřejností na sociální síti Facebook, jakož i přehled o statistice návštěvnosti v anonymizované podobě prostřednictvím souborů cookies společnosti Meta; osobní údaje jsou zpracovávány 5 let od zanechání příspěvků na fanouškovské stránce provozovatele).

Fanouškovská stránka je provozována prostřednictvím služeb sociální sítě Facebook, která při návštěvě této stránky umístí do vašeho počítače nebo jiného zařízení soubory cookies, a to bez ohledu na to, zda jste či nejste registrovaným uživatelem této sociální sítě. Facebook využívá soubory cookies zejména k šíření personalizovaných reklam a vytváření anonymizovaných statistik návštěvnosti. Zpracovávání osobních údajů prostřednictvím cookies sociální sítě se realizuje podle zásad používání údajů společnosti Meta (facebook.com/privacy/explanation).

 • zjišťování spokojenosti zákazníků prostřednictvím Heureka.cz (oprávněný zájem spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem v internetovém obchodě, a to prostřednictvím zasílání dotazníků v rámci programu „Ověřeno zákazníky“; osobní údaje pro tento účel zpracováváme, pouze pokud neodmítnete zasílání e-mailových dotazníků).

Doplňující informace k zasílání e-mailových dotazníků: Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Odmítnout zasílání dotazníků můžete již před odesláním objednávky výběrem možnosti „Nepřeji si zaslat dotazník Ověřeno zákazníky od Heureka.cz“, pokud je tato možnost dostupná. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Heureka.cz také může zveřejnit vaši recenzi na jejích webových stránkách pouze na základě vašeho předchozího souhlasu. V takovém případě je Heureka.cz v postavení správce a informace ke zpracování osobních údajů pro tento účel naleznete v bodě 2.6 zásad ochrany osobních údajů na portálu Heureka.cz (dostupné zde).

6. Příjemci osobních údajů

Správce může předat vaše osobní údaje třetím osobám v postavení zpracovatelů. Tyto osoby zpracovávají osobní údaje pro správce, podle jeho pokynů a pod jeho dohledem. Správce při výběru zpracovatelů vyžaduje dostatečné záruky pro přijetí přiměřených technických a organizačních opatření tak, aby zpracování bylo v souladu s požadavky nařízení GDPR a aby se zajistila účinná a adekvátní ochrana vašich práv. Správce tak může zpřístupnit vaše osobní údaje zejména následujícím kategoriím příjemců:  přepravní společnosti, účetní, advokátní kanceláře, poskytovatel webhostingových služeb, externí správci recenzí provozující současně internetové porovnávače cen (např. Heureka.cz), poskytovatelé služeb SMS bran, poskytovatelé marketingové platformy odesílání novinek e-mailem (newsletter), poskytovatelé služeb dropshippingu označení v popisu produktu jako „dodá partner“ (pouze v rozsahu adresních údajů nezbytných k odeslání objednaného zboží ze skladu partnera).

Správce může předat vaše osobní údaje i třetím osobám, které jsou v postavení správců. Těmito subjekty jsou provozovatelé poštovních služeb, které zpracovávají vaše osobní údaje na vlastní zodpovědnost.


7. Přenos osobních údajů do třetích zemí


Správce neuskutečňuje přenos vašich osobních údajů do třetích zemí, tedy do zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko).


8. Automatizované rozhodování a profilování


Správce neprovádí automatizované rozhodování při zpracování vašich osobních údajů ani profilování.


9. Práva subjektu údajů


Jako subjekt údajů můžete kdykoli během zpracování vašich osobních údajů uplatnit vůči správci následující rozsah práv:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobní údajů,
 • právo na odvolání souhlasu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

10. Právo na odvolání souhlasu


Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu, který jste udělili správci, máte v takovém případě právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Toto právo můžete uplatnit způsobem podle bodu 11.

11. Uplatnění práv u správce


Písemné uplatnění vašich práv nebo žádosti o zodpovězení otázek ohledně osobních údajů můžete adresovat správci e-mailem na info@primefit.cz, použitím kontaktního formuláře nebo písemně na korespondenční adrese Premium Advice. r. o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava.

12. Pokračování ve zpracování na jiném právním základě


Správce může pokračovat ve zpracování osobních údajů i po uplynutí doby zpracování nebo po uplatnění vašich práv, a to na jiném právním základě a zejména pro účely plnění zákonných povinností (pokud správci ukládá zákon povinnost pokračovat v takovém zpracování) nebo na základě oprávněných zájmů (například pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, dále také nezbytné z důvodu uchování důkazních materiálů pro potřeby kontrolní činnosti dozorového úřadů nebo z důvodu probíhajících správních, soudních nebo jiných řízení před orgány veřejné moci).


13. Právo podat stížnost u dozorového úřadu


Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů byla dotčena vaše práva, můžete v takovém případě podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové sídlo úřadu je dostupné na adrese www.uoou.cz.