Obchodní podmínky


internetového obchodu PrimeFit.cz


1. Obecná ustanovení


1.1.
Provozovatelem internetového obchodu PrimeFit.cz je obchodní společnost Premium Advice s. r. o. se sídlem Račianska 88 B, 831 02  Bratislava – městská část Nové Město, Slovenská republika, IČO: 52 119 238, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka číslo: 133664/B (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“).


1.2. Internetový obchod PrimeFit.cz je určen k propagaci a prodeji sportovních potřeb, fitness výživy a produktů pro podporu a rozvoj zdravého životního stylu. Internetový obchod je dostupný na webové stránce www.primefit.cz (dále jen „internetový obchod“).


1.3. Tyto obchodní podmínky vymezují rozsah práv a povinností provozovatele jako prodávajícího a uživatele internetového obchodu jako kupujícího při uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě.

1.4. Koupí zboží přes internetový obchod vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva (dále jen „kupní smlouva“).

1.5. Předmětem kupní smlouvy je zboží prodávané v internetovém obchodě a dodané kupujícímu.


2. Kupující


2.1.
Kupujícím je spotřebitel nebo osoba odlišná od spotřebitele.


2.2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím jako spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v České republice, se s poukazem na článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a ostatními souvisejícími právními předpisy České republiky.

2.4. Osobami odlišnými od spotřebitele jsou zejména fyzická osoba podnikatel a právnická osoba, které při uzavírání a plnění kupní smlouvy jednají v rámci předmětu své obchodní činnosti, jiné podnikatelské činnosti nebo činnosti příslušející povaze a účelu právnické osoby.

2.5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím v postavení osoby podle odst. 2.4. se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu uvedeném v bodě 14.

2.6. Osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím uvede ve fakturačních údajích alespoň jeden z následujících údajů, bude automaticky považována za kupujícího podle odst. 2.4. a smluvní vztah s ní bude založen v režimu podle odst. 2.5.: název existující právnické osoby nebo obchodní jméno svého podnikání evidované v příslušném veřejném rejstříku, platné identifikační číslo (IČO), jiný platný identifikační údaj příslušející k podnikání nebo právnické osobě (například právní forma, DIČ).


3. Uzavření kupní smlouvy


3.1.
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.


3.2. Kupní smlouva podle odst. 3.1. mezi prodávajícím a kupujícím je platně a účinně uzavřena v okamžiku akceptování těchto obchodních podmínek kupujícím; za okamžik akceptování těchto podmínek se považuje odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby“. Po odeslání objednávky doručí prodávající kupujícímu potvrzení o jejím přijetí, a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

3.3. Před uzavřením kupní smlouvy má kupující možnost se seznámit s hlavními vlastnostmi zboží, a to s vizuální podobou a textovým popisem.

3.4. Vizuální zobrazení zboží v internetovém obchodě, jakož i textový popis jsou převzaty od výrobců nebo distributorů. Vzhledem k elektronické povaze vyobrazení zboží v internetovém obchodě, může být barevný odstín zboží nebo jeho obalu ovlivněn kvalitou zobrazovací jednotky (monitoru počítače nebo displeje mobilního zařízení), přičemž prodávající za tyto barevné odchylky mající povahu v kvalitě zobrazovací jednotky neodpovídá.

3.5. Kupující má možnost nakupovat v internetovém obchodě jako registrovaný nebo neregistrovaný uživatel. Prodávající může poskytnout registrovanému uživateli slevy z kupní ceny nakupovaného zboží, pokud na toto zboží již nejsou uplatňovány jiné slevy.

3.6. Před odesláním objednávky je kupujícímu zobrazena celková kupní cena zboží a jednotlivé cenové položky, z nichž celková kupní cena sestává.

3.7. Kupující je před odesláním objednávky informován srozumitelným způsobem „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“.

3.8. Pokud si smluvní strany sjednají odchylná ujednání v kupní smlouvě, mají tato odchylná ujednání před zněním obchodních podmínek přednost.

3.9. Součástí kupní smlouvy jsou také podmínky podmíněných slev (zejména sleva z kupní ceny zboží) nebo výhod (například dárek k objednávce), jejichž poskytnutí se váže ke splnění dodatečných podmínek, které určil prodávající a jejichž obsah je vždy součástí probíhající kampaně slev. Došlo-li k vědomému porušení podmínek podmíněných slev nebo jiných výhod ze strany kupujícího s cílem neoprávněně získat výhody (např. neoprávněným použitím slevového kódu, neoprávněným využitím studentské slevy, apod.), může v takovém případě prodávající odstoupit od kupní smlouvy nebo neposkytnout podmíněnou výhodu.

3.10. Kupující (spotřebitel) může po uzavření kupní smlouvy podle odst. 3.1. využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.


4. Spekulativní objednávka


4.1.
Spekulativní objednávka je jakákoli objednávka, při jejímž zadání skutečný úmysl kupujícího nesměřuje k uzavření nebo plnění kupní smlouvy; plněním kupní smlouvy kupujícím se k tomuto účelu rozumí převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.


4.2. Úmysl kupujícího uzavřít kupní smlouvu není skutečný, zejména pokud:

 

a) zadaná objednávka vykazuje jeden nebo více znaků nasvědčujících, že se nejedná o běžný omyl v psaní (například vadné telefonní číslo a vadná e-mailová adresa, fiktivní fakturační nebo dodací údaje, nápadně vysoké množství objednaného zboží),

b) zadaná objednávka vykazuje znaky provedeného testu spolehlivosti internetového obchodu (zadaná objednávka je testem spolehlivosti ze strany obchodního partnera prodávajícího), nebo

c) kupující, jehož předchozí objednávka je v evidenci podle odst. 4.7., zadal opětovně objednávku s úhradou při jejím doručení.


4.3. Prodávající po zjištění předpokladů spekulativní objednávky podle odst. 4.2., kontaktuje neprodleně kupujícího s cílem ověření skutečného úmyslu kupujícího.

4.4. Prodávající v případě zjištění předpokladu spekulativní objednávky podle odst. 4.2. písm. c), může podmínit vyřízení objednávky požadováním záruky od kupujícího v podobě platby za objednané zboží ještě před jeho dodáním.

4.5. Prodávající má právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy a spekulativní objednávku zrušit, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 

a) byla zadána spekulativní objednávka podle odst. 4.2. písm. b),

b) kupujícího není možné v případě spekulativní objednávky podle odst. 4.2. písm. a) a c) kontaktovat za účelem ověření jeho skutečného úmyslu nebo kupující pro tento účel s prodávajícím odmítne komunikovat,

c) kupující odmítá prodávajícímu poskytnout záruku podle odst. 4.4.

4.6. Kupující si je vědom, že případným zadáním a plněním spekulativní objednávky může prodávajícímu vzniknout škoda, jejíž náhradu může vůči kupujícímu uplatňovat.

4.7. Kupující, který zadal objednávku a bez předchozího odstoupení od smlouvy řádně doručované zboží nepřezval a nezaplatil za něj kupní cenu, čímž způsobil prodávajícímu škodu, bere akceptováním těchto obchodních podmínek na vědomí, že prodávající si o této jeho objednávce vede evidenci za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů prodávajícího, jakož i s cílem předcházet vzniku podobných škod. Písemná informace o zpracování osobních údajů k tomuto účelu je k dispozici na webové stránce internetového obchodu v sekci Ochrana osobních údajů.


5. Dodání zboží


5.1.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v požadovaném množství, jakosti a bez vad, a to v dohodnuté nebo přiměřené lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.


5.2. Není-li prodávající schopen dodat objednané zboží ve lhůtě podle odst. 5.1., neprodleně o tom informuje kupujícího. Kupující má v takovém případě právo:

a) odstoupit od kupní smlouvy,
b) požadovat dodání zboží po stanovení nové lhůty dodání, nebo

c) požadovat dodání alternativního nebo jiného zboží.

5.3. Kupující je povinen předat prodávajícímu takový rozsah osobních údajů, který je nezbytný pro řádné dodání objednaného zboží. Prodávající může za tímto účelem vyzvat kupujícího, aby doplnil své dodací údaje (adresu doručení a kontaktní údaje) a poskytnout mu ke splnění této povinnosti přiměřenou lhůtu. Plynutí lhůty pro doručení zboží podle odst. 5.1. se tímto přerušuje do doby doplnění požadovaných dodacích údajů ze strany kupujícího.

5.4. Prodávající dodá kupujícímu zboží způsobem, který si zvolil sám kupující.

5.5. Prodávající poskytuje kupujícímu standardní možnosti pro dodání a převzetí zboží, a to zejména prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, výdejního místa třetí osoby nebo osobním převzetím na výdejním místě prodávajícího.

 

5.6. Odesláním objednávky je zvolený způsob dodání zboží závazný pro obě strany a nelze jej dodatečně měnit, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

5.7. Kupující je povinen převzít zboží při dodání, a to:

 

a) v den doručení z rukou provozovatele poštovních služeb,

b) do 5 pracovních dnů od doručení oznámení prodávajícího o možnosti jeho převzetí, je-li způsobem dodání zboží osobní vyzvednutí na provozovně prodávajícího, nebo

c) v úložné době podle pravidel provozovatele poštovních služeb nebo výdejního místa třetí osoby.

5.8. Kupující je povinen při přebírání zboží si zboží prohlédnout, zda nevykazuje známky viditelného poškození a zda je dodáno podle parametrů odeslané objednávky. Kupující není povinen zboží převzít, vykazuje-li v tomto ustanovení uvedené vady nebo jiné vady.

5.9. Nepřevezme-li kupující dodané zboží s tvrzením, že vykazuje vady a takové tvrzení se ukáže být opodstatněné, v takovém případě trvá povinnost prodávajícího dodat zboží bez vad; tato povinnost trvá v případě kupujícího, kterým je spotřebitel, pouze pokud kupující neuplatnil své právo odstoupit od kupní smlouvy podle bodu 10. těchto obchodních podmínek.

5.10. Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím na místě dodání jím určeném; to platí i v případě převzetí zboží třetí osobou, kterou k tomuto účelu pověřil kupující.

5.11. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

5.12. V případě, že kupující nepřevezme zboží od provozovatele poštovních služeb nebo na výdejním místě, může si prodávající uplatňovat vůči kupujícímu náhradu nákladů ve výši odpovídající částce poplatku za doručení nepřevzatého zboží.

5.13. U všech způsobů dodání zboží je předání zboží kupujícímu podmíněno platbou za dodané zboží.

5.14. V závislosti na zvoleném způsobu dopravy může být kupující vyzván k podepsání dodacího listu. 

5.15. Prodávající, třetí osoba poskytující službu výdejního místa nebo provozovatel poštovních služeb mohou vyzvat kupujícího nebo osobu pověřenou kupujícím při převzetí zboží k ověření totožnosti.


6. Zvláštní ustanovení k dodání zboží ze skladu partnera (dropshipping)


6.1.
Pokud si kupující objedná zboží, v jehož popisu je uvedeno „dodá partner“, v takovém případě objednané zboží odešle přímo kupujícímu partner prodávajícího.


6.2. Pro účely odst. 6.1. je partnerem prodávajícího výrobce objednaného zboží, distributor objednaného zboží nebo jiný subjekt s postavením velkoobchodníka, který přijal závazek odeslat kupujícímu objednané zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6.3. Kupující odesláním objednávky zboží podle odst. 6.1. souhlasí, že mu zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb odešle přímo partner prodávajícího. Za tímto účelem předá prodávající svému partnerovi osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro řádné doručení zboží kupujícímu; písemná informace o zpracování osobních údajů pro tento účel je k dispozici na webové stránce internetového obchodu v sekci Ochrana osobních údajů.

6.4. Na dodání zboží kupujícímu podle tohoto bodu se vztahují přiměřeně i obecná ustanovení o dodání zboží podle bodu 5., nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.


7. Platba za zboží a náklady spojené s jeho doručením


7.1.
Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu potvrzenou odesláním objednávky, a to nejpozději při převzetí zboží.


7.2. Ceny zveřejňované u zboží jsou konečné po zohlednění slev a příslušné sazby daně z přidané hodnoty.

7.3. Součástí platby za zboží jsou také náklady na jeho doručení kupujícímu (dopravné), náklady související s přípravou zakoupeného zboží na odeslání (balné) a dodatečné náklady v závislosti na zvoleném způsobu platby (dobírkovné). S cenami za jednotlivé způsoby dodání a způsoby platby je kupující seznámen při objednávání zboží.

7.4. Kupující může zaplatit kupní cenu jedním ze způsobů, který je mu dán na výběr během objednávání zboží. Zvolený způsob platby nelze po odeslání objednávky změnit, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

7.5. Prodávající v reakci na uskutečněnou platbu vystaví a doručí kupujícímu fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, s čímž kupující vyjadřuje souhlas (§ 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty); takto vystavená faktura je rovnocenná s fakturou v listinné podobě, přičemž e-mailová zpráva s doručenou fakturou má povahu trvalého nosiče dat. Vystavená a doručená faktura je také dodacím a záručním listem, pokud není uvedeno jinak.

7.6. Prodávající si vyhrazuje právo doplnit předané fakturační údaje nebo opravit údaje ve vystavené faktuře tak, aby byl jejich rozsah v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a aby nevykazoval chyby v psaní.


8. Vady zboží a reklamace zboží


8.1.
Prodávající odpovídá za vady, které má dodané zboží při jeho převzetí kupujícím, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.


8.2. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při uplatnění odpovědnosti za vady dodaného zboží, jakož i podmínky a způsob vyřízení reklamace jsou zvláště upraveny v reklamačním řádu prodávajícího. 

8.3. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží, a to pouze v rozsahu záručních podmínek deklarovaných výrobcem.


9. Právo na odstoupení od smlouvy


9.1.
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.


9.2. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy zcela (chce-li vrátit veškeré dodané zboží) nebo zčásti (chce-li vrátit jen část z dodaného zboží).

9.3. Pro účely určení začátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy se zboží považuje za převzaté okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme:

a) objednané zboží, nebo

b) poslední dodávku zboží, pokud jde o objednávku, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

9.4. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 

a) dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

b) dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


9.5. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy:

 

a) pokud nelze zboží ani při vynaložení veškerého úsilí dodat, a to zejména z důvodů na straně výrobce nebo distributora; o odstoupení od smlouvy formou zrušení objednávky informuje prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o nedostupnosti zboží;

b) při splnění předpokladů spekulativní objednávky podle bodu 4. odst. 4.2. a současném splnění podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy při spekulativní objednávce podle bodu 4. odst. 4.5.;

c) pokud kupující ani v přiměřené lhůtě mu poskytnuté nepředal prodávajícímu takový rozsah osobních údajů, který je nezbytný pro řádné dodání objednaného zboží;

d) pokud kupující bez řádného uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 10. nepřevezme zboží při jeho dodání podle bodu 5. odst. 5.7.; 

e) po splnění podmínek pro odstoupení od smlouvy podle bodu 3. odst. 3.9.


10. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy


10.1.
Kupující může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 9. u prodávajícího v listinné podobě (doručením na adresu sídla prodávajícího uvedenou v bodě 1. odst. 1.1.) nebo prostřednictvím e-mailu (doručením na e-mailovou adresu reklamace@primefit.cz). Za tímto účelem může kupující použít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webové stránce obchodu.

 

10.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty podle bodu 9. odst. 9.1. Pro vyloučení pochybností se odesláním myslí podání na poštovní přepravu nebo odesláním e-mailu na reklamace@primefit.cz.

 

10.3. Důkazní břemeno o uplatnění práv na odstoupení nese kupující.

 

10.4. V případě, že nebyla prokázána existence práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy nebo kupující neprokázal uplatnění tohoto práva, a zároveň kupující již vrátil zboží zpět prodávajícímu, bude v takovém případě zboží odesláno zpět kupujícímu na jeho náklady.

 

10.5. Prodávající si své právo odstoupit od kupní smlouvy podle bodu 9. odst. 9.5. uplatňuje zrušením objednávky a neprodleným informováním kupujícího o této skutečnosti elektronickou formou na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce. Účinky odstoupení nastávají v okamžiku odeslání informace o odstoupení.


11.
Důsledky odstoupení od smlouvy


11.1.
Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy podle bodu 10. odst. 10.1., vrátí kupujícímu všechny platby přijaté v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména kupní cenu a náklady na dodání zboží kupujícímu).

 

11.2. Ustanovení odst. 11.1. se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí. V tomto případě vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

11.3. Ustanovení odst. 11.1. se také nevztahuje na vrácení platby za dodání zboží při odstoupení od kupní smlouvy zčásti (chce-li kupující vrátit jen část z dodaného zboží), pokud náklady na dodání zboží nebyly kupujícímu účtovány pro každé zboží jednotlivě, ale pouze jako jedna částka; v takovém případě nevrátí prodávající kupujícímu platbu za dodání zboží.

 

11.4. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Jiný způsob vrácení peněžních prostředků je možný jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

11.5. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

11.6. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu, a to odesláním na poštovní adresu sídla prodávajícího uvedenou v bodě 1. odst. 1.1. těchto obchodních podmínek nebo na jinou adresu podle předchozích instrukcí prodávajícího.

 

11.7. Kupující spolu se zbožím doručí prodávajícímu také kopii daňového dokladu prokazující zaplacení zboží (faktura) a fotokopii dodacího listu (nebo jiného dokladu prokazujícího doručení), který vystavil dopravce kupujícímu nebo jím určené třetí osobě při fyzickém převzetí zboží.

 

11.8. Lhůta podle odst. 11.6. se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den této 14denní lhůty.

 

11.9. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující. V případě zboží, které vzhledem ke své povaze nelze vrátit zpět obvyklou poštovní cestou, představují náklady spojené s jeho navrácením částku do 500 Kč.

 

11.10. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (zejména v důsledku opotřebení či poškození zboží).

 

11.11. Odstupuje-li od kupní smlouvy prodávající podle bodu 9. odst. 9.5. a bodu 10. odst. 10.5. a kupující za objednané zboží již zaplatil, v takovém případě prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů.


12.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)


12.1.
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

12.2. Spotřebitel může využít rovněž ODR platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a dostupná na webové adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12.3. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je dostupných na webové adrese www.coi.cz/informace-o-adr/.


13. Ochrana osobních údajů


13.1.
Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

13.2. Podrobná písemná informace o ochraně osobních údajů je k dispozici na webové stránce internetového obchodu v sekci Ochrana osobních údajů.


14. Zvláštní ustanovení ke smlouvě uzavřené s osobami odlišnými od spotřebitele včetně ujednání o rozhodném právu a pravomoci soudu


14.1.
Na právní vztah založený smlouvou mezi prodávajícím a fyzickou osobou podnikatelem se nevztahují ustanovení těchto obchodních podmínek v rozsahu bodu 3. odst. 3.10., bodu 8. odst. 8.1. a 8.2., a bodů 9., 10., 11. a 12.


14.2. Na právní vztah založený smlouvou mezi prodávajícím a právnickou osobou se nevztahují ustanovení těchto obchodních podmínek v rozsahu bodu 3. odst. 3.10., bodu 8. odst. 8.1. a 8.2., a bodů 9., 10., 11. a 12. Ustanovení bodu 13 těchto obchodních podmínek se vztahují pouze na fyzickou osobu jednající jménem právnické osoby nebo zastupující právnickou osobu ve vztahu založeném kupní smlouvou.

 

14.3. Právní vztah mezi prodávajícím a osobou odlišnou od spotřebitele se sídlem nebo místem podnikání v České republice, se s poukazem na článek 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), řídí slovenským právem jako rozhodným právem; osoba odlišná od spotřebitele akceptováním těchto obchodních podmínek s touto volbou rozhodného práva bezvýhradně souhlasí.

 

14.4. Kupující v postavení osoby odlišné od spotřebitele akceptováním těchto obchodních podmínek přijímá návrh dohody o pravomoci soudu, který bude příslušný rozhodnout budoucí spory z kupní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek. Prodávající a kupující v postavení osoby odlišné od spotřebitele se v souladu s článkem 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech dohodli, že Okresní soud Bratislava III se sídlem v Bratislavě bude příslušný rozhodnout spory mezi nimi vzniklé z právního vztahu podle předchozí věty.


15. Závěrečná ustanovení


15.1.
Prodávající je oprávněn při uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy nebo uplatnění práva kupujícího z vadného plnění požadovat od kupujícího prokázání totožnosti, a to umožněním prodávajícímu nahlédnout do platného dokladu totožnosti kupujícího nebo jeho zástupce; prodávající je oprávněn odmítnout uplatnění práva, nebyla-li řádně prokázána totožnost kupujícího nebo osoby oprávněné zastupovat kupujícího.

 

15.2. Má-li poslední den lhůty stanovené podle těchto podmínek připadnout na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

 

15.3. Jakákoli forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se považuje za rovnocennou. V případě elektronické komunikace se zpráva považuje za odeslanou v okamžiku jejího odeslání na e-mailovou adresu adresáta. V případě listovní písemné zásilky se písemnost považuje za doručenou v okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta doručováním na jeho adresu; to neplatí v případě těch práv, která jsou podle právních předpisů uplatněna již podáním písemnosti k poštovní přepravě. Není-li možné zjistit okamžik doručení listovní zásilky, považuje se za doručenou v den jejího vrácení odesílateli.

 

15.4. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky nebo je nahradit novými obchodními podmínkami. Tím není dotčen smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který se řídí obchodními podmínkami platnými a účinnými v době uzavření smlouvy.

 

15.5. Dostane-li se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek do kolize se zákonnou právní normou, platí v takovém případě příslušné ustanovení právního předpisu.

 

15.6.  Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

15.7. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese výdejního místa prodávajícího nebo v elektronické podobě na webové stránce internetového obchodu.

 

15.8. Otázky ohledně těchto obchodních podmínek může kupující nebo kterákoli osoba adresovat prodávajícímu na e-mailovou adresu info@primefit.cz.

 

15.9. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2022.

 

Reklamační řád


internetového obchodu PrimeFit.cz


1.
Obecná ustanovení


1.1.
Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při uplatnění práva kupujícího z vadného plnění, jakož i podmínky a způsob vyřízení reklamace.

 

1.2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek vymezujících rozsah práv a povinností kupujícího a prodávajícího při uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě PrimeFit.cz.

 

1.3. Tento reklamační řád je vypracován podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (zejména podle ustanovení § 1924, § 2161 až § 2174) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (zejména podle ustanovení § 13, § 19 a § 20n a násl.). 


2. Vady dodaného zboží


2.1.
Pokud dodané zboží nemá vlastnosti vymíněné kupujícím, deklarované prodávajícím nebo obvyklé (standardní) vlastnosti, má v takovém případě vady.

 

2.2. Prodávající odpovídá za vady, které má dodané zboží při převzetí kupujícím (odst. 2.4.), jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v době pro uplatnění práv z vadného plnění (bod 3.).

 

2.3. Kupující má možnosti si zboží prohlédnout při jeho dodání a odmítnout převzetí, má-li zboží vady (zejména v případě nekompletní nebo poškozené zásilky). Pokud tyto vady neměl možnost zpozorovat při přebírání zboží, musí je vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. V opačném případě uzná prodávající reklamaci těchto vad pouze v případě, že kupující prokáže, že zboží mělo tyto vady již při jeho převzetí.

 

2.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

2.6. Prodávající však neodpovídá zejména:

 

a) při použitém zboží za vady vzniklé jeho používáním nebo opotřebením,

b) u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena,

c) za vady běžného opotřebení v důsledku obvyklého nebo nadměrného používání zboží,

d) za vady, které vznikly po uplynutí doby pro uplatnění práv z vadného plnění,

e) za vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávnou manipulací nebo neodborným zásahem.

 

2.7. Pokud bylo kupujícímu dodáno zboží, které podléhá rychlé zkáze, v takovém případě odpovídá prodávající pouze za ty vady, které existovaly při převzetí takového zboží.

 

2.8. Vadou dodaného zboží však není celkové opotřebení ještě před uplynutím záruční doby, pokud z povahy dodaného zboží vyplývá, že jeho životnost je kratší než záruční doba.

 

3. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění


3.1.
Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době:

 

a) 24 měsíců u nového a rozbaleného zboží,

b) 12 měsíců u zánovního a použitého zboží.

 

3.2. Doba dle odst. 3.1. začíná běžet dnem, kdy kupující převzal zboží.

 

3.3. U zboží určeného ke konzumaci lze uplatnit reklamaci pouze v době nejkratší trvanlivosti nebo v době, po kterou je možné toto zboží použít; to neplatí, jedná-li se o vadu, která vznikla nesprávným skladováním [odst. 2.6. písm. e)] nebo se reklamace týká zboží, které podléhá rychlé zkáze (odst. 2.7.). Doba dle předchozí věty je vyznačena na obalu zboží.

 

3.4. Pokud výrobce zboží deklaruje u dodaného zboží záruční dobu, která přesahuje zákonnou dobu 24 měsíců, může si kupující v takovém případě uplatnit právo z vady po uplynutí zákonné doby 24 měsíců přímo u výrobce v souladu s podmínkami výrobce pro uplatnění reklamace.

 

3.5. Kupující si uplatňuje svá práva z vadného plnění v době podle odst. 3.1. na základě dokladu o koupi (zejména vystavená faktura).

 

3.6. Uplynutím doby podle odst. 3.1. zanikají práva kupujícího z vadného plnění, které může kupující podle bodu 4. uplatnit vůči prodávajícímu.


4. Práva z vadného plnění


4.1.
Kupující má následující práva z vadného plnění:

 

a) bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,

b) dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

c) požadovat jen výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součásti zboží,

d) odstoupit od smlouvy, není-li možné reklamaci vyřídit jedním ze způsobů podle písm. a) až c).

 

4.2. Kupující má práva podle bodu 4.1. písm. b) a c) i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

4.3. I přes volbu kupujícího podle odst. 4.1. písm. a) může prodávající vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vad, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

 

4.4. Pokud kupující neuplatní žádné z práv podle bodu 4.1., může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

4.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

4.6. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

4.7. Kupující je volbou svých práv podle odst. 4.1., 4.2. nebo 4.4. vázán a nemůže jednostranně svou volbu práva změnit.

 

4.8. Na uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy se přiměřeně vztahují příslušná ustanovení obchodních podmínek prodávajícího o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.


5. Způsob uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)


5.1.
Reklamací si kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění.

 

5.2. Kupující může reklamovat zboží na dálku nebo osobně, podle toho, který ze způsobů je pro něj vhodnější. V případě nadrozměrného zboží nebo zboží s hmotností nad 15 kg kupující nejdříve odešle prodávajícímu dokumenty podle odst. 5.3. písm. b) a c), případně také dokument podle odst. 5.4., na e-mailovou adresu reklamace@primefit.cz, a vzápětí podle pokynů prodávajícímu mu odešle zboží.

 

5.3. Kupující při reklamaci zboží předá prodávajícímu:

 

a) zboží, o kterém se domnívá, že má vady,

b) fotokopii dokladu o koupi, a

c) vyplněný a podepsaný reklamační formulář, který je přílohou tohoto reklamačního řádu (povinně jen v případě reklamace na dálku).

 

5.4. Pokud se dodané zboží reklamuje opětovně, předloží kupující také fotokopii dokladu o vyřízení předchozí reklamace.

 

5.5. Kupující může předat prodávajícímu nebo jím určené osobě reklamované zboží spolu s dokumenty podle odst. 5.3. písm. b) a c), případně také s dokumentem podle odst. 5.4., zejména jedním z následujících způsobů:

 

a) osobně na provozovně prodávajícího na adrese Premium Advice s. r. o., Račianska 88 B, 831 02  Bratislava, Slovensko,

b) poštou nebo kurýrem na adresu prodávajícího uvedenou v písm. a),

c) u zásilek do 10 kg na podacím místě Zásilkovny v České republice prostřednictvím služby zpětná zásilka (seznam podacích míst je dostupný zde www.zasilkovna.cz/pobocky);  obsluze podacího místa je třeba oznámit následující kód (ID) 93802242;

d) u nadrozměrných zásilek způsobem, který určil prodávající; platí zejména u zboží, které doručil kupujícímu partner prodávajícího formou dropshippingu podle bodu 6. obchodních podmínek, přičemž zboží je v tomto případě zpravidla zasíláno přímo servisnímu středisku partnera (adresu servisního střediska oznámí prodávající kupujícímu před odesláním zboží k reklamaci);

e)  jiným způsobem, který určil prodávající a před odesláním reklamovaného zboží oznámil kupujícímu.

 

5.6. Reklamace se považuje za přijatou v okamžiku, kdy bylo prodávajícímu doručeno nebo předloženo reklamované zboží spolu s požadovanými dokumenty. V tomto okamžiku začíná proces vyřizování reklamace.

 

5.7. Prodávající po přijetí reklamace okamžitě vystaví kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace, jehož obsahem je informace o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Toto potvrzení odešle prodávající elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v reklamačním formuláři.

 

5.8. Prodávající je oprávněn odmítnout přijmout k reklamaci takové zboží, které kupující doručil silně znečištěné nebo v rozporu s hygienickými zásadami.

 

6. Vyřízení reklamace


6.1.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.

 

6.2. Je-li to nezbytné pro vyřízení reklamace, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nebo jím určenému servisu požadovanou součinnost.

 

6.3. Kupující bude o vyřízení reklamace informován formou e-mailu doručeném na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v reklamačním formuláři.

 

6.4. Prodávající po vyřízení reklamace vystaví kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

6.5. Není-li možné vyřídit reklamaci kladně, v takovém případě prodávající reklamaci zamítne, a to zejména z těchto důvodů:

 

a) prodávající neodpovídá za vzniklé vady (odst. 2.6., 2.7., 3.3. nebo 4.5.), 

b) kupující neuplatnil práva z vadného plnění řádným způsobem (odst. 5.3., 5.4. a 5.5.), nebo

c) kupující neposkytl součinnost prodávajícímu nebo jím určenému servisu.

 

6.6. Pokud kupující nevyužil právo odstoupit od kupní smlouvy, je v takovém případě povinen si převzít původní zboží nebo nové zboží v závislosti na způsobu vyřízení reklamace. V případě, že kupující si zboží nemůže převzít osobně, bude mu doručeno na adresu uvedenou v reklamačním formuláři.

 

6.7. Pokud kupující zboží nepřevezme osobně do 30 dnů od vyřízení reklamace nebo při jeho doručení na adresu uvedenou v reklamačním formuláři, nese v takovém případě kupující náklady na skladování nebo náklady na opětovné doručení.

 

6.8. V případě uznané (oprávněné) reklamace náleží kupujícímu i právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s reklamací. Právo na náhradu nákladů je však třeba uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)


7.1.
Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci.

 

7.2. Pokud prodávající na žádost podle odst. 7.1. odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující v takovém případě právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 

7.3. Postup pro mimosoudní řešení sporů je upraven v bodě 12. obchodních podmínek prodávajícího.


8. Zvláštní ustanovení k osobám odlišným od spotřebitele


8.1.
Tento reklamační řád se nevztahuje na případy uplatnění práv z vadného plnění osobami odlišnými od spotřebitele (bod 2 odst. 2.4. obchodních podmínek).

 

8.2. Osoby podle odst. 8.1. si s poukazem na bod 14. odst. 14.3. obchodních podmínek, uplatňují svá práva z vadného plnění podle příslušných ustanovení slovenského Obchodního zákoníku ke kupní smlouvě (§ 422 až § 441 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník).


9. Závěrečná ustanovení


9.1.
Ustanovení tohoto reklamačního řádu je nezbytné vykládat vždy v kontextu s ustanoveními obchodních podmínek prodávajícího, pokud v tomto reklamačním řádu není uvedeno jinak.

 

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád nebo jej nahradit novým reklamačním řádem.

 

9.3. Dostane-li se některé z ustanovení tohoto reklamačního řádu do kolize se zákonnou právní normou, platí v takovém případě příslušné ustanovení právního předpisu.

 

9.4. Nedílnou součástí tohoto reklamačního řádu je také reklamační formulář.

 

9.5. Tento reklamační řád je k dispozici na adrese provozovny prodávajícího nebo v elektronické podobě na webové stránce internetového obchodu.

 

9.6. Otázky ohledně tohoto reklamačního řádu může kupující nebo kterákoli osoba adresovat prodávajícímu na e-mailovou adresu reklamace@primefit.cz.

 

9.7. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2022.