Reklamační řád

internetového obchodu PrimeFit.cz

                                               

1. Obecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při uplatnění práva kupujícího z vadného plnění, jakož i podmínky a způsob vyřízení reklamace.

1.2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek vymezujících rozsah práv a povinností kupujícího a prodávajícího při uzavírání kupní smlouvy v internetovém obchodě PrimeFit.cz.

1.3. Tento reklamační řád je vypracován podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (zejména podle ustanovení § 1924, § 2161 až § 2174) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (zejména podle ustanovení § 13, § 19 a § 20n a násl.). 


2. Vady dodaného zboží


2.1.
Pokud dodané zboží nemá vlastnosti vymíněné kupujícím, deklarované prodávajícím nebo obvyklé (standardní) vlastnosti, má v takovém případě vady.

2.2. Prodávající odpovídá za vady, které má dodané zboží při převzetí kupujícím (odst. 2.4.), jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v době pro uplatnění práv z vadného plnění (bod 3.).

2.3. Kupující má možnosti si zboží prohlédnout při jeho dodání a odmítnout převzetí, má-li zboží vady (zejména v případě nekompletní nebo poškozené zásilky). Pokud tyto vady neměl možnost zpozorovat při přebírání zboží, musí je vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. V opačném případě uzná prodávající reklamaci těchto vad pouze v případě, že kupující prokáže, že zboží mělo tyto vady již při jeho převzetí.

2.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.6. Prodávající však neodpovídá zejména:

a) při použitém zboží za vady vzniklé jeho používáním nebo opotřebením,

b) u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena,

c) za vady běžného opotřebení v důsledku obvyklého nebo nadměrného používání zboží,

d) za vady, které vznikly po uplynutí doby pro uplatnění práv z vadného plnění,

e) za vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávnou manipulací nebo neodborným zásahem.

2.7. Pokud bylo kupujícímu dodáno zboží, které podléhá rychlé zkáze, v takovém případě odpovídá prodávající pouze za ty vady, které existovaly při převzetí takového zboží.

2.8. Vadou dodaného zboží však není celkové opotřebení ještě před uplynutím záruční doby, pokud z povahy dodaného zboží vyplývá, že jeho životnost je kratší než záruční doba.

3. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění


3.1.
Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době:

a) 24 měsíců u nového a rozbaleného zboží,

b) 12 měsíců u zánovního a použitého zboží.

3.2. Doba dle odst. 3.1. začíná běžet dnem, kdy kupující převzal zboží.

3.3. U zboží určeného ke konzumaci lze uplatnit reklamaci pouze v době nejkratší trvanlivosti nebo v době, po kterou je možné toto zboží použít; to neplatí, jedná-li se o vadu, která vznikla nesprávným skladováním [odst. 2.6. písm. e)] nebo se reklamace týká zboží, které podléhá rychlé zkáze (odst. 2.7.). Doba dle předchozí věty je vyznačena na obalu zboží. 

3.4. Pokud výrobce zboží deklaruje u dodaného zboží záruční dobu, která přesahuje zákonnou dobu 24 měsíců, může si kupující v takovém případě uplatnit právo z vady po uplynutí zákonné doby 24 měsíců přímo u výrobce v souladu s podmínkami výrobce pro uplatnění reklamace.

3.5. Kupující si uplatňuje svá práva z vadného plnění v době podle odst. 3.1. na základě dokladu o koupi (zejména vystavená faktura).

3.6. Uplynutím doby podle odst. 3.1. zanikají práva kupujícího z vadného plnění, které může kupující podle bodu 4. uplatnit vůči prodávajícímu.


4. Práva z vadného plnění


4.1.
Kupující má následující práva z vadného plnění:

a) bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu,

b) dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

c) požadovat jen výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součásti zboží,

d) odstoupit od smlouvy, není-li možné reklamaci vyřídit jedním ze způsobů podle písm. a) až c).

4.2. Kupující má práva podle bodu 4.1. písm. b) a c) i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4.3. I přes volbu kupujícího podle odst. 4.1. písm. a) může prodávající vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vad, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

4.4. Pokud kupující neuplatní žádné z práv podle bodu 4.1., může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.6. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

4.7. Kupující je volbou svých práv podle odst. 4.1., 4.2. nebo 4.4. vázán a nemůže jednostranně svou volbu práva změnit.

4.8. Na uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy se přiměřeně vztahují příslušná ustanovení obchodních podmínek prodávajícího o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.


5.
Způsob uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)


5.1.
Reklamací si kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění.

5.2. Kupující může reklamovat zboží na dálku nebo osobně, podle toho, který ze způsobů je pro něj vhodnější. V případě nadrozměrného zboží nebo zboží s hmotností nad 15 kg kupující nejdříve odešle prodávajícímu dokumenty podle odst. 5.3. písm. b) a c), případně také dokument podle odst. 5.4., na e-mailovou adresu reklamace@primefit.cz, a vzápětí podle pokynů prodávajícímu mu odešle zboží.

5.3. Kupující při reklamaci zboží předá prodávajícímu:

a) zboží, o kterém se domnívá, že má vady,

b) fotokopii dokladu o koupi, a

c) vyplněný a podepsaný reklamační formulář, který je přílohou tohoto reklamačního řádu (povinně jen v případě reklamace na dálku).

5.4. Pokud se dodané zboží reklamuje opětovně, předloží kupující také fotokopii dokladu o vyřízení předchozí reklamace.

5.5. Kupující může předat prodávajícímu nebo jím určené osobě reklamované zboží spolu s dokumenty podle odst. 5.3. písm. b) a c), případně také s dokumentem podle odst. 5.4., zejména jedním z následujících způsobů:

a) osobně na provozovně prodávajícího na adrese Premium Advice s. r. o., Račianska 88 B, 831 02  Bratislava, Slovensko,

b) poštou nebo kurýrem na adresu prodávajícího uvedenou v písm. a),

c) u zásilek do 10 kg na podacím místě Zásilkovny v České republice prostřednictvím služby zpětná zásilka (seznam podacích míst je dostupný zde https://www.zasilkovna.cz/pobocky);  obsluze podacího místa je třeba oznámit následující kód (ID) 93802242;

d) u nadrozměrných zásilek způsobem, který určil prodávající; platí zejména u zboží, které doručil kupujícímu partner prodávajícího formou dropshippingu podle bodu 6. obchodních podmínek, přičemž zboží je v tomto případě zpravidla zasíláno přímo servisnímu středisku partnera (adresu servisního střediska oznámí prodávající kupujícímu před odesláním zboží k reklamaci);

e)  jiným způsobem, který určil prodávající a před odesláním reklamovaného zboží oznámil kupujícímu.

5.6. Reklamace se považuje za přijatou v okamžiku, kdy bylo prodávajícímu doručeno nebo předloženo reklamované zboží spolu s požadovanými dokumenty. V tomto okamžiku začíná proces vyřizování reklamace.

5.7. Prodávající po přijetí reklamace okamžitě vystaví kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace, jehož obsahem je informace o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Toto potvrzení odešle prodávající elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v reklamačním formuláři.

5.8. Prodávající je oprávněn odmítnout přijmout k reklamaci takové zboží, které kupující doručil silně znečištěné nebo v rozporu s hygienickými zásadami.


6.
Vyřízení reklamace


6.1.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.

6.2. Je-li to nezbytné pro vyřízení reklamace, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nebo jím určenému servisu požadovanou součinnost.

6.3. Kupující bude o vyřízení reklamace informován formou e-mailu doručeném na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v reklamačním formuláři.

6.4. Prodávající po vyřízení reklamace vystaví kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.5. Není-li možné vyřídit reklamaci kladně, v takovém případě prodávající reklamaci zamítne, a to zejména z těchto důvodů:

a) prodávající neodpovídá za vzniklé vady (odst. 2.6., 2.7., 3.3. nebo 4.5.), 

b) kupující neuplatnil práva z vadného plnění řádným způsobem (odst. 5.3., 5.4. a 5.5.), nebo

c) kupující neposkytl součinnost prodávajícímu nebo jím určenému servisu.

6.6. Pokud kupující nevyužil právo odstoupit od kupní smlouvy, je v takovém případě povinen si převzít původní zboží nebo nové zboží v závislosti na způsobu vyřízení reklamace. V případě, že kupující si zboží nemůže převzít osobně, bude mu doručeno na adresu uvedenou v reklamačním formuláři.

6.7. Pokud kupující zboží nepřevezme osobně do 30 dnů od vyřízení reklamace nebo při jeho doručení na adresu uvedenou v reklamačním formuláři, nese v takovém případě kupující náklady na skladování nebo náklady na opětovné doručení.

6.8. V případě uznané (oprávněné) reklamace náleží kupujícímu i právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s reklamací. Právo na náhradu nákladů je však třeba uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)


7.1.
Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci.

7.2. Pokud prodávající na žádost podle odst. 7.1. odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující v takovém případě právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle § 20n zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Postup pro mimosoudní řešení sporů je upraven v bodě 12. obchodních podmínek prodávajícího.


8.
Zvláštní ustanovení k osobám odlišným od spotřebitele


8.1.
Tento reklamační řád se nevztahuje na případy uplatnění práv z vadného plnění osobami odlišnými od spotřebitele (bod 2 odst. 2.4. obchodních podmínek).

8.2. Osoby podle odst. 8.1. si s poukazem na bod 14. odst. 14.3. obchodních podmínek, uplatňují svá práva z vadného plnění podle příslušných ustanovení slovenského Obchodního zákoníku ke kupní smlouvě (§ 422 až § 441 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník).


9. Závěrečná ustanovení


9.1.
Ustanovení tohoto reklamačního řádu je nezbytné vykládat vždy v kontextu s ustanoveními obchodních podmínek prodávajícího, pokud v tomto reklamačním řádu není uvedeno jinak.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád nebo jej nahradit novým reklamačním řádem.

9.3. Dostane-li se některé z ustanovení tohoto reklamačního řádu do kolize se zákonnou právní normou, platí v takovém případě příslušné ustanovení právního předpisu.

9.4. Nedílnou součástí tohoto reklamačního řádu je také reklamační formulář.

9.5. Tento reklamační řád je k dispozici na adrese provozovny prodávajícího nebo v elektronické podobě na webové stránce internetového obchodu.

9.6. Otázky ohledně tohoto reklamačního řádu může kupující nebo kterákoli osoba adresovat prodávajícímu na e-mailovou adresu reklamace@primefit.cz.

9.7. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2022.